ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ (11-12): ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Home / ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ (11-12): ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

α)Βελτίωση όλων των ικανοτήτων απόδοσης, β)Β΄ φάση της Χρυσής εποχής μάθησης, γ)σταθεροποίηση και προσαρμογή των παραπάνω στοιχείων σε σχέση με την αλματώδη βιολογική ανάπτυξη αυτής της ηλικίας.